top of page

תקנון

הגדרות


בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:
האתר – אתר האינטרנט בכתובת: www.shonbalaish.com
המוצרים – המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
יום עסקים – ימי חול, ראשון עד חמישי, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.
משתמש/ת – כל אדם העושה שימוש באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת מוצרים.

כללי


1. האתר משמש חנות וירטואלית למכירת בגדים ומוצרי הלבשה, והינו בבעלות וניהול העוסק.
2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של העוסק בדוא"ל oritlaty5@gmail.com או בפלא מס' +972547363627 .
3. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא מהווה חוזה התקשרות המסדיר את היחסים בין העוסק לבין המשתמשים באתר. גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג בהתאם להוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים כאחד.
4. ביצוע הזמנה ו/או רכישה של מוצר באמצעות האתר כפוף להוראות ותנאי תקנון זה, ובכפוף לכל דין, לא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או העוסק ו/או מי ממנהליהם ו/או עובדיהם, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
5. העוסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הסביר בנסיבות העניין וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
6. מחירי המוצרים כוללים מע״מ, אם חל על פי הדין, אך לא כוללים דמי משלוח.
7. רישומי המחשב של העוסק בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את העוסק.
9. העוסק אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.
10. העוסק עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה שלם ומדויק ביותר אך יודגש, כי עלולים להופיע בו בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובכפוף לאמור בדין החל, העוסק לא יישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן.
11. העוסק רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.
12. העוסק רשאי להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר – לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט, בכפוף לקבלת הסכמות על פי הדין. העוסק רשאי בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בכפוף להוראות הדין החל.
13. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר, כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
15. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לתפוצת המשתמשים הרשמיים של האתר. באם המשתמש מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שנרשם, הוא יכולה לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדוא"ל שהתקבל או בפנייה בכתב לדוא"ל: oritlaty5@gmail.com
16.המשתמש מאשר כי לזכות העסק האפשרות להסיר משתמש כפול על פי שיקול דעתו.
17.תיוג החנות ברשת האינסטגרם מהווה הזמנה לשיתוף התוכן. כל משתמש המעוניין להסיר תוכן אשר שיתף מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בכל דרך, והסרת התכנים תתבצע במקום.
18. ביצוע הזמנות על ידי משתמש מתחת לגיל 18 בעת ביצוע ההזמנה ייעשה אך ורק בצירוף אישור הורה ו/או אפוטרופוס. הזנת פרטי אשראי של הורה ו/או אפוטרופוס ייחשבו כמתן הסכמה לביצוע הרכישה על ידי משתמש קטין.
19. העוסק רשאי, על פי שיקול דעתו הסביר בנסיבות העניין, להפסיק את הפעילות באתר בכל עת וללא הודעה מראש, תוך כיבוד התחייבויות קיימות.
20. העוסק רשאי ושומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לאתר או למנוע אפשרות להזמין מוצרים באמצעות האתר או לבטלן או להפסיק את השימוש של המשתמש באתר בכל מקרה בו: (א) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבירה על הוראות הדין; (ב) המשתמש הפרה תנאי מתנאי התקנון או כל הוראה מחייבת אחרת שתופיע באתר או במסמכי התקשרות אחרים החלים בין המשתמש לעוסק; (ג) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בו ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות ומבלי לגרוע, הזמנות פיקטיביות ו/או ביטולים מכוונים של עסקאות; (ד) אם ישנו חוב כספי לעוסק ו/או לחברות הקשורות עמה וחלף המועד לתשלומו; או (ה) מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת לעיל ושהעוסק מצא לעצמו לנכון, לפי שיקול דעתו הסביר בנסיבות העניין.
במקרים כאמור תהא לעוסק הזכות להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתו, כי הינם נפגעים מהפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר העוסק ימצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינו או על זכויותיו ו/או זכויות צדדים שלישיים.

הרשמה וביצוע הזמנות דרך האתר

1. הזמנה ורכישת מוצרים תתבצע על ידי המשתמשים באמצעות יצירת חשבון באתר ("החשבון") והזמנה באמצעותו או באמצעות הזמנה כ"אורח". יצירת חשבון באתר היא ללא עלות.
המשתמש אחראי באופן בלעדי לשמירת פרטי החשבון שלו בסודיות מוחלטת. יובהר כי מילוי כל הפרטים לצורך הזמנה באתר, מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
2. העוסק לא יעשה בפרטי המשתמש כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, ובהתאם לתקנון.
3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. ככל שיימסרו פרטים שגויים, העוסק לא יוכל להבטיח קליטת וביצוע תקין של ההזמנה כך שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל הזנת פרטים שגויים, העוסק יהיה רשאי לחייב את המשתמש בתשלום נוסף בגין דמי משלוח.
4. תנאי לביצוע הזמנות באמצעות האתר הוא החזקה של המשתמש בכרטיס אשראי או באמצעי תשלום תקף אשר אינו מוגבל ו/או חסום. אם נעשה שימוש בכרטיס אשראי, ייעשה שימוש רק בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי או (לפי העניין) אמצעי התשלום הנ"ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום, והמשתמש ישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את העוסק באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום האחר או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס אשראי או אמצעי התשלום האחר כאמור.
5. עם ביצוע ההזמנה ע״י המשתמש יבצע העוסק בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך למשתמש בדבר אישורה.
6. פרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי העוסק יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה.
7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
8. בנוסף לאישור הנדרש מאת חברת האשראי כאמור לעיל, אישור פעולת ההזמנה מותנה בזה שהמוצר המבוקש אכן קיים במלאי מחסני העוסק במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. היה והמוצר אינו קיים במלאי, תבוטל ההזמנה, וככל שחויב המשתמש בגינה יזוכה בהתאם. למען הסר ספק, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי העוסק ו/או מי מטעמו בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מכך. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אותו פריט אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה ולמשתמש לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידו.
9. כל משתמש יהא רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. מובהר כי ניתן להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח אך רק מרשימת היעדים שאליהם העוסק מבצע. מובהר בזאת, כי היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי המשתמש יישמר במאגר העוסק כיעד המבוקש שלו להזמנות עתידיות ובאחריות הלקוח לוודא כי היעד המבוקש נכון ועדכני בכל הזמנה והזמנה.
10. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח למשתמש אישור באמצעות הדוא"ל. אישור זה אינו מחייב את העוסק לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו.
11. אם יתברר שכרטיס האשראי של המשתמש או מי מטעמו אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי העוסק, העוסק יצור קשר עם המשתמש לשם השלמת העסקה או ביטולה.
12. יש לקחת בחשבון שזמני המשלוח עלולים להתארך מעבר למצוין.

אחריות העוסק


1. בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, העוסק ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, בניגוד להוראות תקנון זה או בגין מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת) ו/או בגין גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת ו/או בגין שירותי שילוח ו/או איסוף המשלוחים.
2. בכל מקרה, בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, תהא עילת התביעה אשר תהא, גבול אחריותו של העוסק לא יעלה על סך התשלומים ששילם המשתמש, ובכל מקרה העוסק לא יהיה אחראי לנזק תוצאתי או עקיף, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
3. העוסק ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו (לרבות משלוחים של מוצרים) ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בו אובייקטיבית.
4. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר, לא יחייב הדבר את העוסק ו/או מי מטעמה.
5. העוסק אינו אחראי לשימוש שיעשה המשתמש ו/או כל אדם אחר במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או העוסק לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר.

זכויות יוצרים/קניין רוחני


1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או במוצרים, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושו של העוסק בלבד או/ו לפי העניין צדדי ג'. זכויות אלה חלות, בין השאר, על תכנים באתר, לרבות שירותים המוצעים בו, רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר, עיצוב, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכיו"ב, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד.
2.יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
3. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך בתכנים מתוך האתר.

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר


העוסק ו/או מי מטעמו נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו אצל העוסק.

אתר העוסק הינו א מאובטח, כך שהנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים.
העוסק עושה שימוש במידע שנמסר לו באתר ע"י המשתמש אך ורק לצורך ביצוע אותה עסקה או מטלה, והמטלות הנגזרות ממנה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש לביצוע העסקה או השלמה המטלה (כגון לחברות האשראי). העוסק יעשה שימוש בכתובת הדוא"ל שנמסרה ע"י המשתמש ו/או בפרטים האחרים שנמסרו על ידו, לצורך משלוח דוא"ל חוזר ו/או תגובה לפניית המשתמש ולא למטרה אחרת ו/או לכל צד ג' אחר.
העוסק אינו עושה כל שימוש שהוא בפרטי אמצעי התשלום שהזין המשתמש באתר, אלא לביצוע התשלום, ואינו מעביר אותם לכל צד ג' כלשהוא, זולת לצורך ביצוע העסקה המבוקשת ע"י המשתמש.
פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכות העוסק. לאור העובדה כי עסקינן בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות העוסק להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למערכת המחשוב הקיימת ברשותה ו/או חשיפת מידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי כלשהוא לחדור למידע אשר שמור בידי העוסק ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיו. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון לא יהא העוסק אחראי לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, שעשוי להיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע כלשהוא, שמסר המשתמש באתר, יאבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים ו/או הפריטים ו/או המודעות ו/או התכנים שהוצגו בפני המשתמש ו/או אשר גילה בהם עניין, זמן שהיית המשתמש באתר והפעולות שבוצעו על ידו באתר, כך שהעוסק רשאי לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיו, בכפוף למגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. העוסק רשאי למסור נתונים סטטיסטיים כאמור לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש אישית ו/או מאפשרים את זיהויו באופן אישי.

מבצעים והטבות


העוסק יהיה רשאי להציע למשתמשי האתר, מעת לעת, מבצעים והטבות. מבצעים והטבות אלו ינוהלו בהתאם להוראות הדין, להוראות תקנון זה וכן להוראות שיתפרסמו באתר, מעת לעת. העוסק שומר לעצמו את הזכות המלאה לשנות מבצעים והטבות, להפסיקם או להאריכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין.

*אין כפל מבצעים אלא אם מצוין אחרת.


דין ושיפוט


הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
סמכות השיפוט בכלל העניינים הנוגעים לתקנון זה, בין במישרין ובין בעקיפין ו/או הנובעים ממנו ו/או מהשימוש באתר, תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל – אביב, עפ"י סמכותם העניינית – ולאלו בלבד ולא לבתי משפט אחרים.

bottom of page