top of page

החזרה וביטולים

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים


1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן").
2. משתמש יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר לא יאוחר מ-14 יום ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, המאוחר מביניהם, על ידי מסירת הודעה לחברה, ובמקרה כזה ישיב העוסק לידי המשתמש את התמורה ששילם בגין המוצר, והוא יהיה רשאי לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% משווי העסקה (ערך המוצר + דמי משלוח) או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.
3. החזר כספי ייעשה באמצעות זיכוי כספי שיועבר לכרטיס האשראי או שיינתן כקופון לרכישה באתר, בהתאם לבחירת המשתמש במסגרת הליך ביטול העסקה. על אף האמור לעיל, משתמש אשר ביצע עסקה לרכישת מוצר באתר ושילם באמצעות כרטיס "דיירקט", אשר ביקש לבטל את העסקה והוא זכאי לכך בהתאם לתקנון זה, יזוכה בקופון לרכישה באתר ולא בהחזר כספי לאשראי.
4. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של העוסק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה בהרעה משמעותית במצבו.
5. בעת ביטול, המשתמש ישלח את המוצר חזרה לעוסק, באמצעות דואר ישראל ו/או באמצעות שליח העוסק ו/או בעצמו, תוך שהינו נושא בעלות המשלוח עד לבירור סיבת ההחזרה.
7. משתמש שהינו אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998) ("אדם עם מוגבלות") או מי שמלאו לו 65 שנים ("אזרח ותיק") או מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה ("עולה חדשה") תהיה רשאית לבטל עסקה לרכישת מוצר בהתאם להוראות הדין.
10. היה למשתמש זכות לבטל עסקה לפי תקנון זה או לפי חוק הגנת הצרכן, הודעת הביטול שימסור לעוסק תינתן באחת מהדרכים המפורטות להלן:
(א) בעל פה – בשירות הלקוחות ו/או באמצעות הווטסאפ;
(ב) בדוא"ל המוזכר לעיל.
(ג) באמצעות שליחת פנייה לחברה דרך האתר.
11. מובהר כי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן זכות הביטול כמפורט לעיל לא תחול ביחס לטובין פסידים (מוצרים שעם הגעתם אל המשתמש ומרגע שסופקו לא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או לספקם למשתמש אחר או מוצרים שערכם נאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר, או מוצרים שיכולים להתקלקל עד החזרתם).

SHON BALAISH FASHION LOGO ללא רקע שחור +
bottom of page