top of page

אספקה ומשלוחים

הרשמה וביצוע הזמנות דרך האתר

1. הזמנה ורכישת מוצרים תתבצע על ידי המשתמשים באמצעות יצירת חשבון באתר ("החשבון") והזמנה באמצעותו או באמצעות הזמנה כ"אורח". יצירת חשבון באתר היא ללא עלות.
המשתמש אחראי באופן בלעדי לשמירת פרטי החשבון שלו בסודיות מוחלטת. יובהר כי מילוי כל הפרטים לצורך הזמנה באתר, מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
2. העוסק לא יעשה בפרטי המשתמש כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, ובהתאם לתקנון.
3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. ככל שיימסרו פרטים שגויים, העוסק לא יוכל להבטיח קליטת וביצוע תקין של ההזמנה כך שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל הזנת פרטים שגויים, העוסק יהיה רשאי לחייב את המשתמש בתשלום נוסף בגין דמי משלוח.
4. תנאי לביצוע הזמנות באמצעות האתר הוא החזקה של המשתמש בכרטיס אשראי או באמצעי תשלום תקף אשר אינו מוגבל ו/או חסום. אם נעשה שימוש בכרטיס אשראי, ייעשה שימוש רק בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי או (לפי העניין) אמצעי התשלום הנ"ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום, והמשתמש ישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את העוסק באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום האחר או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס אשראי או אמצעי התשלום האחר כאמור.
5. עם ביצוע ההזמנה ע״י המשתמש יבצע העוסק בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך למשתמש בדבר אישורה.
6. פרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי העוסק יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה.
7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
8. בנוסף לאישור הנדרש מאת חברת האשראי כאמור לעיל, אישור פעולת ההזמנה מותנה בזה שהמוצר המבוקש אכן קיים במלאי מחסני העוסק במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. היה והמוצר אינו קיים במלאי, תבוטל ההזמנה, וככל שחויב המשתמש בגינה יזוכה בהתאם. למען הסר ספק, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי העוסק ו/או מי מטעמו בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מכך. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אותו פריט אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה ולמשתמש לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידו.
9. כל משתמש יהא רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. מובהר כי ניתן להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח אך רק מרשימת היעדים שאליהם העוסק מבצע. מובהר בזאת, כי היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי המשתמש יישמר במאגר העוסק כיעד המבוקש שלו להזמנות עתידיות ובאחריות הלקוח לוודא כי היעד המבוקש נכון ועדכני בכל הזמנה והזמנה.
10. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח למשתמש אישור באמצעות הדוא"ל. אישור זה אינו מחייב את העוסק לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו.
11. אם יתברר שכרטיס האשראי של המשתמש או מי מטעמו אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי העוסק, העוסק יצור קשר עם המשתמש לשם השלמת העסקה או ביטולה.
12. יש לקחת בחשבון שזמני המשלוח עלולים להתארך מעבר למצוין.

אספקה ומשלוחים


משלוח עד הבית באמצעות חברת משלוחים מגיע לכל חלקי הארץ בטווח שבין 2-4 ימי עסקים (לא כולל יום ההזמנה).

 בעלות של 19.90 ש״ח למשלוח.

בהזמנה מעל 349 ש״ח – משלוח חינם.

SHON BALAISH FASHION LOGO ללא רקע שחור +
bottom of page